Administratorem danych osobowych jest:

IMERITRADING | MultiAgentGo™
Ul. Fr. Nullo 3A/3
32-300, Olkusz
Województwo małopolskie
tel/kom +48 664 489 039
tel/fax +48 32 643 07 01
e-mail: office@imeritrading.pl
www.imeritrading.pl

Adres do korespondencji: 32-300, Olkusz ul. Fr. Nullo 3A/3.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: office@imeritrading.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres do korespondencji.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych w tym korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną na adres: office@imeritrading.pl lub pisemnie na adres: j.w.

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

IMERITRADING | MultiAgentGo™ może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

1. Przedstawienia oferty marketingowej produktu ubezpieczeniowego z oferty współpracujących zakładów ubezpieczeń i innych podmiotów współpracujących.

Podstawę do przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) „RODO”.

2. Marketingu bezpośredniego usług własnych zakładu ubezpieczeń, z którym ma Pan/Pani zawartą za pośrednictwem IMERITRADING | MultiAgentGo™ umowę ubezpieczenia lub innych usług.

Podstawę do przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO, którym jest marketing usług własnych tego zakładu ubezpieczeń na podstawie powierzonego IMERITRADING zakresu przetwarzania danych osobowych przez ten zakład ubezpieczeń oraz marketing usług własnych.

3. Zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą niezbędnych do zawarcia umowy np. na potrzeby wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia i wykonywania umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b RODO na podstawie powierzonego IMERITRADING | MultiAgentGo™ zakresu przetwarzania danych osobowych przez współpracujący zakład ubezpieczeń.

4. Oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy.

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnego obowiązku ciążącego na zakładzie ubezpieczeń w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO na podstawie powierzonego IMERITRADING zakresu przetwarzania danych osobowych przez współpracujący zakład ubezpieczeń.

5. Wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na IMERITRADING w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO.

6. W celach analitycznych w tym profilowania na potrzeby monitorowania i analiz oferty produktów ubezpieczeniowych współpracujących z IMERITRADING zakładów ubezpieczeń w celu zapewnienia możliwości zaproponowania produktu najbardziej dostosowanego do wymagań i potrzeb osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej.

Podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora jakim jest proponowanie klientowi produktu najbardziej odpowiedniego do wymagań i potrzeb klienta w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

7. Docelowo niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO w ramach realizacji art. 8 ust. 1 i ust. 3 Ustawy z 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486) wprowadzającej obowiązek ustalenia wymagań i potrzeb osoby poszukującej ochrony oraz przedstawienia produktu odpowiedniego do tych wymagań i potrzeb.

8. Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami związanych z przedstawioną Pani/Panu ofertą produktu ubezpieczeniowego.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest zapewnienie możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

Serwis w trakcie aktualizacji. Mamy nadzieję, że wkrótce tu wrócisz.