+48 664 489 039 info@imeritrading.pl
Serwis w trakcie aktualizacji.

Polityka prywatności

Administrator i dane kontaktowe administratora.

Administratorem danych osobowych jest IMERITRADING właściciel marki MultiAgentGo™ z siedzibą w Olkuszu, 32-300. Województwo małopolskie.

Dane teleadresowe:

IMERITRADING | MultiAgentGo™
Ul. Fr. Nullo 3A/3
32-300, Olkusz
Województwo małopolskie
tel/kom +48 664 489 039
tel/fax +48 32 643 07 01
e-mail: office@imeritrading.pl
www.imeritrading.pl

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: office@imeritrading.pl, telefonicznie pod numerem: Adam +48 664 489 039 lub pisemnie na wyżej wskazany adres do korespondencji.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy oraz cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

1. IMERITRADING może przetwarzać Pani/Pana dane w celu: Przedstawienia oferty marketingowej produktów z oferty współpracujących z IMERITRADING podmiotów współpracujących. Podstawę do przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – dalej „RODO”.

2. Marketingu bezpośredniego usług własnych podmiotów, z którym ma Pan/Pani zawartą za pośrednictwem IMERITRADING umowę ubezpieczenia lub innych usług IMERITRADING. Podstawę do przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO, którym jest marketing usług własnych tego zakładu ubezpieczeń na podstawie powierzonego IMERITRADING zakresu przetwarzania danych osobowych przez ten zakład ubezpieczeń inny podmiot współpracujący oraz marketing usług własnych IMERITRADING.

3. Zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą niezbędnych do zawarcia umowy (np. na potrzeby wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia) i wykonywania umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b RODO na podstawie powierzonego IMERITRADING zakresu przetwarzania danych osobowych przez współpracujący zakład ubezpieczeń.

4. Oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnego obowiązku ciążącego na zakładzie ubezpieczeń, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO na podstawie powierzonego IMERITRADING zakresu przetwarzania danych osobowych przez współpracujący zakład ubezpieczeń.

5. Wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na IMERITRADING w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO.

6. W celach analitycznych w tym profilowania na potrzeby monitorowania i analiz oferty produktów ubezpieczeniowych współpracujących z IMERITRADING podmiotów w celu zapewnienia możliwości zaproponowania produktu najbardziej dostosowanego do wymagań i potrzeb osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej – podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora jakim jest proponowanie klientowi produktu najbardziej odpowiedniego do wymagań i potrzeb klienta w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO oraz docelowo także niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO w ramach realizacji art. 8 ust. 1 i ust. 3 Ustawy z 15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486), wprowadzającej obowiązek ustalenia wymagań i potrzeb osoby poszukującej ochrony oraz przedstawienia produktu odpowiedniego do tych wymagań i potrzeb.

7. Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami związanych z przedstawioną Pani/Panu ofertą produktu ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest zapewnienie możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych decyzje dotyczące Pani/Pana będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki ubezpieczeniowej. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani /Pana danych obejmujących w szczególności imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania. Decyzje będą oparte o profilowanie automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia.

Informacja o wymogu podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia oraz dokonanie oceny ryzyka. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest zawsze dobrowolne.

Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów profilowania i analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Przekazywanie danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz zakładom ubezpieczeń współpracującym z IMERITRADING jako agentem ubezpieczeniowym (w ramach pośrednictwa ubezpieczeniowego).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora dostawcom usług IT lub współpracującym z IMERITRADING partnerom w ramach wykonywania przez nich czynności agencyjnych przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Prawa osób, których dane przetwarza IMERITRADING.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika zakładu ubezpieczeń współpracującego z IMERITRADING.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).

Strona w trakcie aktualizacji. Mamy nadzieję, że wkrótce tu wrócisz.